ALBERTA
Thanks to Elaine Vanderwal for photos of:

MANITOBA
Thanks to Brad Kehler & Dana Brillinger for photos of:

SASKATCHEWAN
Thanks to Pete Braun & Sharon Fluney for photos of: